Põhja-Eesti pankrannik

Põhja-Eesti pankrannik

Põhja-Eesti pankranniku retke käigus uurime maa geoloogilist ajalugu. Meie pankrannik on osa Balti klindist, mis algab Laadoga järve juures, palistab Põhja-Eesti rannikut ja kulgeb edasi mere põhjas ning avaldub taas kaugematel saartel. Maa ajaloo geoloogilise õppematerjalina on ta ainulaadne, kus paljanduvad aluskivimid ajast, mil elu planeedil ei olnud veel arenema hakanudki. Suurupi poolsaar on huvitav, kuna kaks olulist lasundi kihti asuvad erinevatel platoodel. Mere ääres saame tutvuda kambriumi ajastu kivimitega ja pärast lühikest matka jõuame ordoviitsiumi ajastu ladestusteni.

Programm toimub lumevabal ajal ja selle käigus saame teada, mis oli „suur pauk”, mis vahe on kõvadel aluskivimitel ja settekivimitel. Vaatame, miks on paekivi lasund murdunud nagu saehammas. Kas siin elasid ka dinosaurused või hoopis peajalgsed? Käsitletavad teemad on ka maavarad, põlevkivi omadused ja kuidas teaduse arenedes on meie ordoviitsiumi ladestu väärtuslike muldmetallide teemal huviorbiiti sattunud.


Sihtgrupp:
4-6 kl II kooliaste, 7-9 kl III kooliaste, 10-12 kl IV kooliaste

Grupi suurus: kuni 25 last

Õppekeel: eesti keel

Ajaline kestus: 2,5- 3,5 tundi (sõltuvalt kooliastmest)

Programmi läbiviija: 1 looduskooli juhendaja

Toimumise koht: retk algab Muraste looduskooli õuelt ja toimub kõrvalasuvas parkmetsas. Õpperajad jooksevad läbi erinevate metsatüüpide, sealhulgas läbi põlispuudega Muraste hiiemäe ning pankrannikuäärse pangametsa. Raja valik oleneb osalejate vanusest.

Lisainfo: Arvestada ilmastikuoludega, veekindlad jalatsid ja riietus. Kuna programmi läbides puutume kokku erinevate maastikutüüpidega, siis tuleb arvestada ka vajadusega veidi ronida (vajadusel köiega julgestatud ja juhendatud), kulgeda mööda tähistamata radasid.

Ootused õpetajale: tutvustada õpilastele eelnevalt programmi teemat ning asukohta. Võimalusel alustada teema tutvustaisega juba koolis, et looduses liikudes oleks õpilastel võimalus omandatud teadmisi rakendada praktikasse. Peale retke toimumist jätkata teema läbimist koolis. Korrata nähtut/kuuldut. Kaasasoleva õpetaja roll programmis on retkejuhi toetamine suhtlemises õpilastega. Programmi ajal abistab õpetaja üldise korra hoidmisel.

Eesmärgid:

4-6 kl II kooliaste:

 • saada teadmisi elu tekkest Maal;
 • eristama põhilisi kivimite tüüpe (tardkivimid ja settekivimid);
 • õppida tundma retke käigus kohatud taimi ja nende kasvukooslusi, ka arengut ja ajaloolist päritolu (nt pangamets, sõnajalgtaimed);
 • saada teadmisi geoloogilistest protsessidest Maal;
 • arutleda maavarade tähtsusest ja nende kasutamisel keskkonnaohtude teemal.

7-9 kl III kooliaste ja 10-12 kl IV kooliaste

 • eristama põhilisi kivimite tüüpe (tardkivimid ja settekivimid);
 • eristame settekivimi lasundites erinevaid ajajärke;
 • milliseid kivimeid leidub Eestis; kui sügaval on graniit, paljandunud kivimite lademed;
 • geoloogilised protsessid maal; laamade liikumine ja kuidas ning kus meie pankrannikul nähtavad ladestud tekkinud on;
 • uurime kivimite füüsikalisi ja keemilisi omadusi;
 • elu teke Maal: kes olid esimesed elusorganismid; kelle kivistisi on täna meil võimalik leida;
 • õppida tundma retke käigus kohatud taimi ja avastama nende ajaloolist päritolu (nt pangamets, sõnajalgtaimed);
 • arutleda maavarade tähtsuse ja nende kasutamisel keskkonnaohtude osa;
 • millised olulisemad maavarad asuvad ordoviitsiumi ladestus;
 • panga kultuuriline pärand ja pärimused;
 • geoloogiline ajatelg.

 

Sisu kirjeldus:

Õuesõppe programm, mille käigus vaatleme praktiliselt geoloogilist kalendrit 500 miljonit aastat tagasi kuni tänapäevani. Saame teada, mis on erinevad ajastud, kuidas tekkisid kivimid ja millest nad koosnevad. Mõtestame lahti settekivimite erinevad lasundid ja rännakul püüame leida ajastutele iseloomulikke taimi. Proovime mõista pankranniku tähtsust meie looduses ja selle kujunemisel toimunud protsesse.

Sissejuhatus toimub raja alguspunktis 15 minutit

–  eesseisva retke tutvustus;

–  tutvumisring, kus retkejuht küsitleb osalisi, et teada saada, mida eesseisvast retke teemast osalejad juba teavad;

–  loodusesõbra meelespea;

– ohutusmeetmete kirjeldamine pangal liikumiseks.

Teema käsitlus: Praktiline loodusretk kestusega 2 – 3 tundi sõltuvalt kooliastmest ja ilmastikuoludest.

Teemad:
–  Maa geoloogiline ajalugu;

–  erinevad kivimitüübid ja tekkeprotsess;

–  Muraste LKA l leiduvad taimed ja nende seos pankrannikuga;

–  maavarad ja nende kasutamine.

Retk läbitakse vastavalt oludele kas klindist alla mere äärde või vastupidi. Programmi käigus tehakse läbi vähemalt üks praktiline mäng vastavalt kooliastmele. III ja IV kooliastmes on selleks geoloogiline kalender.

 

Vahendid: Suurupi ps kaart kõrgusandmetega, pankranniku joonis, kivimi näidised looduses, ajatelg.

Kokkuvõte retke lõpp-punktis 15 minutit. Kokkuvõtva ringi lõpus jagame ka õpetaja ja lastega koduülesannet, mis aitab metsas õpitut paremini kinnistada ning koolipingis õpituga paremini seostada.

 

Meetodid:

Programmis läbiviidavad praktilised tegevused ja valitud aktiivõppemeetodid on eakohased. Sisu paremaks omandamiseks viiakse läbi erinevaid mänge ja tegevusi, mille eesmärgiks on huvi tekitamine looduse vastu – laps ise uurib, avastab ja kogeb; võrdlemine; otsimine loodusest; aktiivne liikumine; detailide märkamine; õppekäigul üksteisega ja loodusega arvestamine; lapse enda loovus ning erinevate meeltega kogemuste saamine.

 

Seos õppekavaga:

II kooliaste:

2.1.6.8. Pinnavormid ja pinnamood

2.1.6.14. Läänemeri elukeskkonnana

2.1.6.16. Eesti loodusvarad

2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis

III kooliaste:

2.1.9.4. Elus- ja eluta looduse seosed

2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse

2.2.4.19. Evolutsioon

2.3.4.2. Geoloogia

2.3.4.3. Pinnamood

2.3.4.8. Euroopa ja Eesti geograafiline asend, pinnamood ning geoloogia

Gümnaasium:

2.1.4.4. IV kursus „Evolutsioon ja ökoloogia“

2.2.4.2. II kursus „Maa kui süsteem“

 

Kvaliteedimärgis: Programmile on antud kvaliteedimärgis Murakas – “Läbimõeldud programm” (https://www.ekhyhing.ee/tegevused/kvaliteedi-tagamine/kvaliteedimargis)